Close

Salgsbetingelser

og Persondatapolitik

Kun rejser, som kunden køber direkte hos Vikan Travel, er omfattet af Lov om Pakkerejser.

De følgende salgsbetingelser træder i kraft, hvis ikke andet er oplyst i rejsetilbuddet.

Indtegning af rejse

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig, telefonisk eller via hjemmesiden henvendelse til Vikan Travel. Indtegningen er bindende for Vikan Travel og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Der forudsættes, at kunden har accepteret oplysninger på priserne og anførte vilkår på Vikan Travel hjemmeside.

Rejsens pris 

Den angivne rejselængde regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag og omfatter derfor ikke altid hele dage. Hvert tilbud beskriver hvad der er inkluderet i prisen.

Rejsens pris inkluderer ikke:

 Transport mellem lufthavn og bestemmelsesstedet medmindre rejsen er markedsført sammen med t/r transport fra lufthavnen til hotellet.
 Enkeltværelsestillæg. Enerejsende kunder skal betale enkeltværelsestillæg, med mindre andet fremgår af prislisten.
 Udgifter til pas, visum, vaccinationer
 Forsikringer 
 Hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, bordtennis, minigolf m.v.
 Flytillæg, som forekommer ved forskellighed af flytidspunkt, afrejsedag eller afrejselufthavn.
Ansvaret for ovennævnte påhviler den rejsende selv.

Hvis fakturaen ønskes tilsendt med posten, påføres der et forsendelses gebyr på 150 kr. Spar gebyret på forsendelsen ved at benytte lejligheden for at selv printe fakturaen.

Depositum og betaling

Ved bestilling af rejse mere end 60 dage før afrejsedatoen:
 depositum på 50%  betales senest 3 dage efter rejsebekræftelsen;
 restbeløb betales senest 60 dage før afrejsedatoen.

Ved bestilling af rejse mellem 60 og 21 dage før afrejsedatoen:
 fuld pris betales senest 48 timer efter rejsebekræftelsen.

Ved bestilling af rejse mindre end 21 dage før afrejsedatoen:
 fuld pris betales umiddelbart efter rejsebekræftelse.

Ordrebekæftelse

Der sendes en ordrebekræftelse med e-mail. Såfremt bekræftelsen ønskes tilsendt med posten, tillægges automatisk et print og forsendelsesgebyr på 150 kr.
Det er kundens ansvar at oplyse korrekt navn og adresse hermed e-mail adresse til Vikan Travel hvortil ordrebekræftelse skal sendes og al efterfølgende korrespondance vil foregå.

Betaling med bankoverførsel

Du kan betale din rejse ved bankoverførsel.
Vikan Travels kontooplysninger finder du på rejsebekræftelsen, du modtager fra os. 
HUSK at oplyse dit bookingnummer på overførslen, som står på rejsebekræftelsen.

Bekræftelse af betaling
Du får en bekræftelse fra os, når vi har registeret din indbetaling. Vær opmærksom på, at der går som regel et par dage. Du får en bekræftelse på din betaling per e-mail. Hvis du har valgt at modtage den via almindelig post, får du et brev. 

Annullering af rejse uden varsel
Vær opmærksom på, at ikke rettidigt indbetalt rejse til Vikan Travel annulleres automatisk.

Ændring af rejsens pris

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende valutakurser, tariffer og afgifter. Hvis der opstår ændringer i transportomkostninger (pga. brændstofpriser, lufthavnsafgifter og lign. f.eks.), valutakurser, anvendt i prisberegning, forbeholder Vikan Travel sig ret til at foretage prisændringer. Kunden skal underrettes om prisændringer senest 21 dage inden afrejsedag. Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det sker kun hvis kunden meddeller annullering af rejsen umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisændringer. 

Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret på indbetaling, når kunden har foretaget sin indbetaling til Vikan Travel.

Ændring af rejse før afrejsedato pga. Vikan Travel

Hvis rejsen ændres eller aflyses, skal det meddelles skriftligt til kunden hurtigst muligt samt oplyses hvordan kunden skal forholde sig. Kunden forpligtes at give Vikan Travel meddelelse herom inden rimelig tid (1-2 dage) efter kunden har fået oplysning om ændring eller aflysning. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre hvilken som helst krav.

1. Vikan Travel har ret til at ændre eller aflyse rejsen i tilfældet af:
 det indtegnede antal rejsende 20 dage inden afrejse er under 75 % (for grupperejser);
 Vikan Travel er ikke i stand til at levere de aftalte ydelser eller det aftalte kvalitetsniveau.
Kunden har ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb, hvis Vikan Travel aflyser rejsen uden at det skyldes den rejsendes egne forhold.

2. Udefra kommende omstændigheder:
 en uvedkommende tredjemand;
 force majeure I de overnævnte tilfælde har kunden ikke krav på erstatning.

3. Ændringer af rejse kundens egne forhold

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker at foretage ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel/lejlighed, rejsedeltagere osv., gælder følgende regler:
 Ved ændringer, der meddeles Vikan Travel og derved bekræftes senest 60 dage før den aftalte rejsedato, er Vikan Travel berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 200,- pr. person. Administrationsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.
 Der er ikke muligt at lave ændringer hvis der er færre end 60 dage før afrejsedato.

Hvis kunden køber en udbudt rejse, er det for egen regning og risiko.

Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår såfremt ikke andet er oplyst:
Antal dage før den aftalte afrejsedato

Gebyr
senest 60 dage 1000 kr. samt evt. tegnet rejseforsikring og andre gebyrer
mellem 60 dage og 30 dage et gebyr på 60% af rejsens pris samt evt. tegnet rejseforsikring og andre gebyrer
mellem 29 dage og 14 dage 80% af rejsens pris samt evt. tegnet rejseforsikring og andre gebyrer
mindre end 14 dage et gebyr på 100% af rejsens pris samt evt. tegnet rejseforsikring og andre gebyrer

Ved kundens udeblivelse uden afbestilling eller ved for sent fremmøde, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.
Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris udover de normale gebyrer samt depositum, samt evt. betalte gebyrer. Vikan Travel skal forvise dokumentation overfor kunden, at flybilletten ikke kan refunderes.

Kunden har ret til at afbestille sin rejse, hvis der inden for 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en nærliggende fare for den rejsendes liv eller førlighed.

Hvis Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, anses betingelserne for afbestilling opfyldt.

Hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt, kan afbestillingsretten ikke påberåbes.

Såfremt kunden foretager afbestilling af en eller flere personer på samme booking, hvor der tidligere er ydet hhv. 3., 4., 5., og/eller 6. ekstrasengsrabat, bortfalder en eller flere af de angivne rabatter.
Såfremt kunden foretager afbestilling af en eller flere personer på samme booking, så antallet af sengepladser i lejlighed/hotelværelse er større end antallet af de tegnede personer i lejlighed/hotelværelse, debiteres kunden for tomssengstillæg.

Vi gør opmærksom på, at der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

Hvis bureauet ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens forhold ikke kan ske uden at hele rejsens pris er tabt, er der ikke muligt at afbestille rejsen.

Vikan Travel anbefaler, at kunden kontakter sit forsikringsselskab eller tegner en afbestillingsforsikring hos Europæiske der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie. Er der tegnet afbestillingsforsikring, får man det fulde beløb retur fra Europæiske, hvor forsikringen er tegnet.

Ansvar på rejsestedet 

Oplysninger på Vikan Travel hjemmeside er bindende for Vikan Travel. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne eller prislister inden rejseaftalen er indgået, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Vikan Travel påtager sig ikke ansvar for det følgende:
 den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder (force majeure), som Vikan Travel ikke er ansvarlig.
 For flytransport. Det gøres opmærksom på, at alle ankomsttider, der er angivet i kataloget eller på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede, hvorfor Vikan Travel ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.
 ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. aircondition, varme, vand;
 hotelfaciliteter (eks. swimmingpools og lign.) som midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.
 vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige.
 for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer.
 mangel som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, f.eks. værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien.

Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, f.eks. navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som kunden oplyser i forbindelse med bestilling af en rejse, vil blive behandlet fortroligt af Vikan Travel. Det gælder også personoplysninger som i øvrigt kræves i forbindelse med bestilling, f.eks. rejsemål, ønskemål om specialkost osv. i forbindelse med rejser, i øvrigt inden for rammerne for kundeforhold.
Kundens personoplysninger kan også blive benyttet af Vikan Travels samarbejdspartnere inden for rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af rejsebureauets betroede leverandører af administrative ydelser.

Ved sin bestilling af en rejse giver kunden tilsagn til, at dens personoplysninger bliver lagret hos Vikan Travel i tre år. For at opfylde krav ifølge bogføringsloven og Vikan Travel ansvarsforsikringer, kan visse oplysninger blive lagret i 5 år. Vikan Travel, CVR nr.35988424 , Bjellerup Alle 29, 8930 Randers NØ info@vikantravel.dk er personoplysnings ansvarligt i henhold til Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Flyselskabets ansvar

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

Kundens ansvar

Den rejsende er forpligtet til:
 at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Vikan Travel eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter.
 at respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.
 at kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.
 almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på egne dele, som tilhører medrejsende, Vikan Travel, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.
 Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af Vikan Travel, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas.
 selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. ved eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen.
 at holde sig orienteret hos Vikan Travel eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte Vikan Travel 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. Hvis det er en ruttefly, luftselskabet skal kontaktes.
 at overholde eventuelle oplyste af Vikan Travel regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger.
Undladelse af genbekræftelse betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side.
De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.
 at møde rettidigt ved hjemrejsen, ellers må han selv foretage hjemrejse for egen regning. Vikan Travel er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.
 at tage ansvaret for, såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det skal bemærkes, at gravide bør have udfærdiget en lægeerklæring, såfremt ud- eller hjemrejsen er indenfor 8 uger før forventet termin.

Glemte sager

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning, kan Vikan Travel opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Halvpenasion, Helpension, All Inclusive

Halvpension er morgenmad og aftensmad uden drikkevarer.
Helpension er morgenmad, frokost og aftensmad uden drikkevarer.
All Inclusive er morgenmad, frokost, aftensmad og drikkevarer. Snacks i løbet af dagen og is til børnene. Dog kan udbuddet variere fra hotel til hotel.

Rejsebevis/Voucher

Den tilsendte e-mail gælder som voucher på overnatningsstedet. Voucher skal medbringes på rejsen. Denne skal indeholde oplysninger om dine rejsemål, rejseplan, det turistbureaus registriringsnummer og en bekræftelse om, at alle tjenester blev betalt til fulde.


Vikan Travels persondatapolitik

Hvem er vi?
Vikan Travel er et rejsebureau, som sender turister på ferie primært til Bulgarien, men også tilbyder ferie til andre EU lande.  

Hvorfor har vi en persondatapolitik?
Vi har en persondatapolitik, fordi vi gerne vil forklare vores kunder hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Formålet med dette er, at give vores kunder tryghed ved at bruge Vikan Travel services på hjemmesiden.  

Hvilke personoplysninger indsamler Vikan Travel?
Vi har brug for visse personoplysninger for at kunne ekspedere bestillinger og øvrige services til dig. Vikan Travel indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere en ydelse til dig. Ved bestilling gennem vikan-travel.dk registreres kun almindelige personoplysninger som:
• Fornavn og efternavn
• Køn
• Adresse (inkl. postnummer og bynavn)
• Fødselsdato
• Mobil telefon
• E-mail adresse
med formålet at kunne levere servicen til dig. Når der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Registreringer om handler opbevares hos Vikan Travel i 5 år, inklusiv indeværende år, hvorefter oplysningerne slettes.   Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.  

Hvornår og hvordan indsamler vi oplysninger om dig?
Vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside og ved kundens telefoniske eller personlige henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med kunden om den ydelse, kunden gerne vil modtage fra Vikan Travel.Ved bestilling af en rejse bedes kunden at udfylde en formular med sit navn, bopælsadresse, e-mail adresse, mobil telefon og fødselsdato. Vi har også abonnement på nyhedsbrev. Abonnementet er kundens eget valg, som kan til enhver tid blive afmeld af kunden selv.  

Hvem videregiver Vikan Travel personoplysninger til?
Vi udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser for at kunne administrere dit tilbud. Vikan Travel kun kan videregive personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse. Vikan Travel videregiver oplysninger om kunden til vores hotelpartnere og flyselskaber.  

Cookies og Vikan Travel brug af cookies

Hvad er en cookie ?
En cookie er en datafil, der midlertidigt bliver gemt på din harddisk, så når du kommer tilbage kan hjemmesiden genkende din computer og 'huske' dine indstillinger.  

Tredjeparts-cookies fra Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at analysere hvordan vores hjemmeside bruges. Google Analytics genererer statistikker og andre oplysninger om brugen af denne hjemmeside ved hjælp af cookies, som lagres på den besøgendes computer. Google Analytics bruger permanente cookies for at indsamle information om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), som sendes til og gemmes på Googles servere. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af og aktivitet på hjemmesiden: hvilke undersider er blevet besøgt, hvor lang tid brugeren har været på hjemmesiden, hvor brugeren befinder sig, hvilken søgemaskine der er blevet brugt, hvilke browser, hvilke type PC eller mobil enhed osv. Google kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på hjemmesiden, udløber efter hver session, dvs., når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.
Læs mere om Google Analytics brug af cookies.
Læs mere om Googles persondatapolitik.  De fleste browsere giver dig muligheden for at afvise alle cookies. Læs Guide til blokering eller sletning af cookies  

Facebook, Twitter, Google+
Disse tjenester benyttes til knapper, der gør det muligt at følge Vikan Travel på sociale netværk. Der benyttes cookies til at give mulighed for at aktivere knapperne direkte, hvis man i forvejen er logget på de respektive tjenester, og til indsamling af statistik om brugeradfærd.
Læs mere i de respektive tjenesters privatlivspolitikker: Facebook, Twitter, Google  

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Det er vores administrative og kundeservice medarbejdere der har adgang til dine personlige oplysninger.  

Hvordan opbevarer vi dem?
Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, eller behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger. Alle persondata er dog beskyttet bag firewall og kodeord.  

Overførsel af dine oplysninger uden for EU/EØS
Vikan Travel overfører ikke dine oplysninger uden for EU.  

Dine rettigheder
Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv. Du har ret til at få udleveret alle personlige oplysninger, vi har om dig. Udlevering af sådanne oplysninger kræver fremvisning af gyldigt billede ID. Du har ret til at sørge dine oplysninger blive slettes. Kontakt os via telefon eller e-mail.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Du kan kontakte os via e-mail eller telefon.  

Links
Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra vores.  

Markedsføring / Opt-Out
Vi videregiver aldrig dine oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring. Du har til hver en tid mulighed for, at selv afmelde vores nyhedsbrev.  

Kontakt Vikan Travel
Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:
Vikan Travel
Bjellerup Alle 29
8930 Randers
info@vikan-travel.dk
Telefon: 20 84 34 95   

Vikan Travel tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.